Olav Eklund

Olav Eklund

Åbo Akademi University

Åbo Akademi University, Geology section

Head of Geology Section

Åbo Akademi University

Timo Kilpeläinen

Timo Kilpeläinen

Åbo Akademi University

University of Turku, Geology Section

Head of Geology Section